Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2010-11-09 Konsultacje społeczne wg Urzędu Gminy Chojnice

Poniżej prezentujemy treść pisma, jakie w dniu dzisiejszym, wspólnie ze Stowarzyszeniem Arcana Historii, Zaborskim Towarzystwem Naukowym i Fundacją Inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna, wystosowaliśmy do Urzędu Gminy Chojnice. List jest naszą zgodną reakcją na zaproszenie do społecznych konsultacji projektu gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011, a jednocześnie krytyką praktyk stosowanych przez Urząd Gminy, które powodują, że konsultacje społeczne w Gminie Chojnice są tak naprawdę żenującą fikcją.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chojnice, 9.11.2010

Urząd Gminy Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

 

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „Wspólna Ziemia”, Stowarzyszenie Arcana Historii, Zaborskie Towarzystwo Naukowe oraz Fundacja Inicjatyw Obywatelskich Marcina Fuhrmanna, jako organizacje pozarządowe działające m.in. na terenie Gminy Chojnice, pragną zgłosić swoje zgodne uwagi i wnioski w odniesieniu do projektu dokumentu pn. „Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”, zwanego dalej Programem.

W prawym górnym rogu pierwszej, tytułowej strony przedstawionego do konsultacji społecznych projektu Programu, udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Gminy Chojnice, znajduje się następujący zapis:

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLII/…/2011

Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 10 listopada 2011 r.

Zgadujemy, że podanie roku 2011 jest niezamierzonym błędem i dokument ma być załącznikiem do uchwały podjętej przez Radę Gminy Chojnice w dniu 10 listopada 2010 roku (najbliższa sesja, ostatnia aktualnego składu Rady Gminy Chojnice). Zasmucającym jest wobec tego fakt, że Urząd Gminy Chojnice daje sobie tylko niespełna jeden dzień na przeanalizowanie uwag mieszkańców i organizacji pozarządowych zgłoszonych do projektu dokumentu „Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”. Termin nadsyłania tychże uwag wyznaczony został bowiem na 9 listopada 2010 roku, czyli na jeden dzień przed zaplanowaną sesją. Biorąc pod uwagę, że sesja rozpoczyna się w godzinach porannych, a gminni urzędnicy muszą mieć jeszcze czas na zapoznanie się z nadesłanymi uwagami i naniesienie ewentualnych poprawek do swojego pierwotnego projektu Programu, a także dodatkowy czas na ponowne wydrukowanie projektu Programu dla obradujących radnych, wychodzi na to, że wymagane przez wspomnianą wyżej ustawę konsultacje społeczne są w Gminie Chojnice absolutną fikcją i jednocześnie nieprzyzwoitą kpiną z zaangażowania działaczy społecznych.

Również następujące dalej w tekście projektu Programu zastrzeżenie wskazuje na bezsens ewentualnych wysiłków podejmowanych przez beneficjentów Urzędu Gminy Chojnice w celu wpłynięcia na treść omawianego projektu dokumentu: „Wszelkie sugestie zostaną przeanalizowane i uwzględnione w miarę możliwości. Jednakże zgodnie z §3 pkt.3 uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wynik konsultacji nie jest wiążący dla Gminy Chojnice” (punkt X). Wiedząc, że z powodu sztywnych ram czasowych jakichkolwiek możliwości przeanalizowania i uwzględnienia naszych sugestii tak czy inaczej zabraknie, tym niemniej podzielimy się swoimi uwagami.

Uważamy, iż błędem, w kontekście Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest brak wskazania w zaprezentowanym dokumencie konkretnej kwoty, która przeznaczona będzie na realizację Programu. Punkt VIII projektu Programu informuje jedynie, iż: „Gmina Chojnice współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego programu na rok 2011 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej „Uchwałą Budżetową”. Jest to pozbawione sensu stwierdzenie, ponieważ uchwała budżetowa na rok 2011 dla Gminy Chojnice nie została jeszcze przyjęta, ani nawet nie powstał jej projekt. Prawdopodobnie budżet przyjęty zostanie dopiero w styczniu 2011 roku, tymczasem „Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” powinien zostać zaakceptowany przez radnych Gminy Chojnice, poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały, do dnia 30 listopada 2010 roku, czyli w praktyce w dniu 10 listopada 2010. Program ten powinien określać wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. W związku z tym wnioskujemy o wskazanie konkretnej kwoty, jaką Gmina Chojnice zamierza przeznaczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Niezrozumiały jest dla nas punkt X projektu Programu, który informuje, iż „Program współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” utworzony został na bazie projektu programu, który zostanie skonsultowany z mieszkańcami, a także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonującymi na terenie gminy. Program dnia 03.11.2010 r. zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice. Ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach www.gminachojnice.com.pl.” Konstrukcja gramatyczna tego fragmentu tekstu nie pozwala zrozumieć intencji autora. W związku z tym apelujemy o przeredagowanie tego punktu projektu Programu.

Punkt XI.4 informuje, iż w skład powoływanych komisji, które oceniać będą złożone przez organizacje pozarządowe oferty wejdą: 4.1  przedstawiciele organu wykonawczego, 4.2  reprezentanci organizacji pozarządowych. Pragniemy zatem dowiedzieć się wg jakich kryteriów wójt powoływał będzie osoby z ramienia organizacji pozarządowych do udziału w komisjach? Uważamy, że zasadne byłoby sprecyzowanie tego w omawianym dokumencie, o co niniejszym wnioskujemy. Proponujemy, by zawrzeć zapis mówiący, aby reprezentanci organizacji pozarządowych w komisjach mieli pisemne poparcie co najmniej trzech organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Chojnice.

Punkt XII dokumentu (Inicjatywa Lokalna) w podpunkcie 14 informuje, że „wnioski, o których mowa w punkcie IX.4 należy składać w Urzędzie Gminy Chojnice: a) do 30 stycznia każdego roku, dla zadań których realizacja odbywać się będzie w I półroczu, b) do 30 maja każdego roku, dla zadań których realizacja odbywać się będzie w II półroczu”. Tymczasem w całym dokumencie nie udało nam się znaleźć punktu IX.4, do którego odsyła stwierdzony przez nas w projekcie Programu punkt XII podpunkt 14. O jakie wnioski więc chodzi?

Wobec opisanych w naszym piśmie praktyk zastosowanych przez Urząd Gminy Chojnice, uprzedmiotawiających sektor pozarządowy, nowego znaczenia nabiera sentencja zawarta we wprowadzeniu do projektu Programu współpracy z tymże sektorem:

Tyle wolności, ile można,

tyle uspołecznienia, ile jest potrzebne

Tyle społeczeństwa, ile można,

tyle państwa, ile jest konieczne

Uprzejmie prosimy wójta Gminy Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w formie pisemnego oświadczenia. Apelujemy także o odrobinę szacunku dla naszej społecznej pracy i zaangażowania.

Z poważaniem: 

Radosław Sawicki, SEK „Wspólna Ziemia” 

Marcin Wałdoch, Stowarzyszenie Arcana Historii

Krzysztof Zabrocki, Zaborskie Towarzystwo Naukowe

Mariusz Brunka, Fundacja Inicjatyw Społecznych Marcina Fuhrmanna


Fotogaleria:
bo do tanga trzeba dwojga...

Drukuj treść

Zobacz archiwum