Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2015-12-10 W sprawie konsultacji uchwały

W dniu wczorajszym (9.12) przekazaliśmy do chojnickiej Rady Miejskiej korespondencję następującej treści:

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmian.) wzywam do usunięcia naruszenia prawa w związku z przyjęciem uchwały nr XIV/129/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2015-2020”.

Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miejskiej w Chojnicach została przyjęta na sesji nr XIV Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 23 listopada 2015 roku, choć jej projekt nie znalazł się w biuletynie sesyjnym przygotowanym przed w/w sesją. Projekt przedmiotowej uchwały został zawarty w biuletynie sesyjnym dla sesji nr XIII Rady Miejskiej w Chojnicach, która zaplanowana była na dzień 23 listopada 2015 roku i która odbyła się jedynie w formie szczątkowej z powodu niedopatrzeń proceduralnych popełnionych przez urzędników miejskich. Podczas sesji nr XIII nie nastąpiło głosowanie w/w projektu uchwały. W umieszczonym na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach biuletynie dla sesji nr XIII Rady Miejskiej w Chojnicach zabrakło dokumentu, którego dotyczył projekt przedmiotowej uchwały, tj. treści „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2015-2020”. Znalazł się tam jedynie projekt uchwały. W związku z tym z w/w dokumentem nie mogli zapoznać się mieszkańcy miasta, potencjalnie zainteresowani tematyką gospodarki niskoemisyjnej.

Projekt uchwały nr XIV/129/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 listopada 2015 r. nie został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, ani konsultacjom z mieszkańcami. Zgodnie z zapisami uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, przed głosowaniem przedmiotowej uchwały na sesji Rady Miejskiej, powinna być ona poddana konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Natomiast zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dokument pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2015-2020”, jako bez wątpienia dokument dotyczący ważnej sprawy dla gminy i jej mieszkańców, powinien zostać poddany konsultacjom z mieszkańcami. Brak konsultacji przed przyjęciem przedmiotowej uchwały uznajemy za naruszenie prawa.

W związku z powyższym wzywamy do unieważnienia w/w uchwały.

Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum