Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Wspólna Ziemia" - witamy na naszej stronie
Muzeum Mitologii Słowiańskiej
Biedronka Gąsienica

Aktualności

Powrót

2010-02-02 Odwołanie "Wspólnej Ziemi" od decyzji Rady LGD

Zgodnie z zapowiedzią z minionej środy przedstawiamy dziś treść odwołania, jakie Stowarzyszenie "Wspólna Ziemia" złożyło w biurze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sandry Brdy" w związku z nieuzasadnionym odrzuceniem naszego wniosku o dofinansowanie i uznaniem planowanego przez nas przedsięwzięcia za niezgodne z Lokalną Strategią Rozwoju.

 

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne
„Wspólna Ziemia”
ul. Książąt Pomorskich 42/35
89 – 600 Chojnice
tel. 660040248
 
Chojnice, 02.02.2010
 
 
LGD Sandry Brdy
ul. Wysoka 3/212
89 – 600 Chojnice
 
 
Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia”, korzystając z przysługującego mu prawa, pragnie odwołać się od decyzji Rady LGD Sandry Brdy z dnia 25 stycznia 2010 roku, dotyczącej oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju wniosku Stowarzyszenia „Wspólna Ziemia” o przyznanie dofinansowania przedsięwzięciu pn. Kurs dla kandydatów na turystycznych przewodników terenowych po Pomorzu.
 
Dnia 13 stycznia 2010 roku Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” złożyło w biurze LGD Sandry Brdy wniosek o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia pod nazwą Kurs dla kandydatów na turystycznych przewodników terenowych po Pomorzu w ramach naboru 2009/II dotyczących działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi. We wniosku Stowarzyszenie wskazało cel organizacji kursu, wskazując jednocześnie na jego zgodność z celami LSR:
 
Celem kursu jest przygotowanie i doprowadzenie co najmniej 20 osób z terenu LGD "Sandry Brdy" do egzaminu państwowego na przewodnika terenowego po Pomorzu. Ten cel operacyjny pozwoli realizować założenia Lokalnej Strategii Rozwoju, szczególnie przyczynić się może - poprzez aktywizację osób i dywersyfikację świadczonych usług - do poprawy warunków życia na obszarach wiejskich objętych LSR. Organizacja kursu dla przewodników przyczyni się także do realizacji szczegółowych celów LSR, tj. rozwój infrastruktury turystycznej; wzrost liczby gospodarstw rolnych prowadzących działalność pozarolniczą, ukierunkowaną głównie na turystykę; rozwój działalności gospodarczej, w tym opartej na lokalnych zasobach; zachowanie i promocja lokalnych zasobów i dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie m.in. w uzupełnieniu oferty turystycznej.
 
W złożonym wniosku (szczególnie w pierwszym podtytule punktu V. Opis operacji) Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” szczegółowo uzasadniło potrzebę realizacji projektu:
 
Uzasadnienie projektu:
Zasady organizacji turystyki w Polsce reguluje Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Mówi ona, iż osoby pełniące funkcję i wykonujące zawód przewodnika turystycznego posiadać muszą egzamin państwowy, do którego dopuszczeni mogą być po odbyciu specjalistycznego kursu (ponad 200 godzin wykładów i zajęć praktycznych). Kurs dotyczy konkretnego obszaru (na ogół województwa), zaś po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją państwową przewodnik posiada uprawnienia do oprowadzania po tym terenie turystów i czerpania z takiej działalności zysków. Aktualnie na terenie LGD „Sandry Brdy” jest niewystarczająca ilość uprawnionych terenowych przewodników turystycznych, co potwierdza w swym liście dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (kopia listu w załączeniu). Wpływa to zarówno na pogorszenie i ograniczenie oferty kierowanej do potencjalnych turystów, jak też ogranicza źródła zarobkowania społeczności lokalnej i rozwój turystyki. Organizacja kursu i przygotowanie co najmniej 20 osób do świadczenia usług terenowego przewodnika turystycznego jest uzasadnione i wpisuje się w założenia LSR, która mówi m.in.: „(…) Główną myślą wykorzystania specyfiki obszaru jest ukierunkowanie rozwoju turystycznego na tzw. aktywną turystykę przyrodniczą. Teren LGD miałby docelowo stać się miejscem, które odwiedzi turysta ceniący aktywny wypoczynek (trasy rowerowe, turystyka wodna, turystyka piesza) w otoczeniu pięknej i unikatowej przyrody.” (str. 37). Strategia mówi także: „Wzmocnienie turystycznej funkcji regionu, opartej głównie na zasobach przyrodniczych jest w tej sytuacji naturalnym kierunkiem działania LGD Sandry Brdy.” (str. 40). Organizacja kursu dla przewodników odpowiada też czterem pierwszym celom szczegółowym określonym w Strategii (str. 42), wymienionym także w niniejszym formularzu z punkcie 13.2 Cele operacji.
 
Dla przypomnienia, cele te to:
 
a) rozwój infrastruktury turystycznej;
b) wzrost liczby gospodarstw rolnych prowadzących działalność pozarolniczą, ukierunkowaną głównie na turystykę;
c) rozwój działalności gospodarczej, w tym opartej na lokalnych zasobach;
d) zachowanie i promocja lokalnych zasobów i dziedzictwa kulturowego oraz jego wykorzystanie m.in. w uzupełnieniu oferty turystycznej.
 
Realizacja zaplanowanego projektu Stowarzyszenia „Wspólna Ziemia”, tj. kursu dla przyszłych terenowych przewodników turystycznych, będzie bezpośrednio skutkowało realizacją założonych w LSR celów, a przynajmniej zapewni niezbędne narzędzie dla zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD, by cele te, z korzyścią dla siebie, realizować.
 
W Opisie operacji czytamy dalej:
 
Zakres projektu:
Realizacja projektu zakłada przygotowanie do egzaminu państwowego i do wykonywania zawodu przewodnika terenowego po obszarze województwa pomorskiego co najmniej 20 osób z obszaru objętego LGD „Sandry Brdy”. Zdaniem organizatorów kursu nie ma sensu zawężanie obszaru, na który uczestnicy kursu zyskają (po zdanym egzaminie) uprawnienia przewodnickie, tylko do terenu objętego LGD „Sandry Brdy” bowiem wymagania komisji egzaminacyjnej i tak ustawowo dotyczyć będą wiedzy z całego województwa pomorskiego. Pomimo szerokiego zasięgu terytorialnego kurs zaplanowany jest tak, by „punkt ciężkości” położyć na zaprezentowaniu jego uczestnikom walorów obszaru LGD „Sandry Brdy”. Dlatego, dzięki współpracy z Parkiem Narodowym „Bory Tucholskie”, uczestnicy kursu zapoznani zostaną ze specyfiką Parku i przeszkoleni na przewodników po nim. W założeniu organizatora kursu w przyszłości przewodnik z terenu LGD „Sandry Brdy” potrafił będzie zaprezentować turystom „swój” obszar, ale także potrafił będzie poprowadzić wycieczkę do Słowińskiego Parku Narodowego, Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych czy do Malborka, co uatrakcyjni jego ofertę.
 
Opisane w LSR planowane do realizacji Przedsięwzięcie 1.2. (Ukierunkowanie działalności mikroprzedsiębiorstw i gospodarstw rolnych na działalność opartą o walory i zasoby obszaru wdrażania LSR) wskazuje na cel: wzrost liczby gospodarstw rolnych prowadzących działalność pozarolniczą, ukierunkowaną głównie na turystykę (str. 47). W uzasadnieniu i opisie przedsięwzięcia czytamy: „(…) W ramach planowanego przedsięwzięcia będzie udzielane wsparcie dla rolników i przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą związaną z szeroko rozumianą obsługą ruchu turystycznego (…). W ramach przedsięwzięcia będą ponadto podejmowane działania szkoleniowe, informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców (…)”. Organizacje pozarządowe to wskazana, obok innych, grupa docelowa, z udziałem której realizowane powinno być zacytowane przedsięwzięcie. Dla „małych projektów” jednym z rodzajów operacji rekomendowanych w ramach przedsięwzięcia jest szkolenie dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą związaną z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem (str. 48).
 
Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” w ramach ogłoszonego konkursu złożyło wniosek o dofinansowanie, w którym w sposób czytelny i szczegółowy wykazało zgodność planowanego przedsięwzięcia z wytycznymi Lokalnej Strategii Rozwoju. Więcej argumentów przemawiających za zgodnością wniosku z LSR nieprzekonany członek Rady mógł znaleźć studiując oba dokumenty. Pomimo to członkowie Rady LGD Sandry Brdy uznali wniosek za niezgodny z celami LSR. Jako uzasadnienie tej decyzji podano jedynie lapidarną informację następującej treści:
 
Rada LGD Sandry Brdy uznała, że złożony przez Państwa wniosek nie jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, gdyż w opinii 10 członków Rady (na 13 głosujących) wniosek nie realizuje jej założeń.
 
Nie został wskazany żaden merytoryczny argument, który uzasadniałby tę decyzję Rady.
 
W związku z przedstawionymi powyżej faktami nasuwa się pytanie o kompetencje lub/oraz bezstronność niektórych członków Rady. W odczuciu Stowarzyszenia „Wspólna Ziemia” nieuzasadnione odrzucenie wniosku rzuca cień na budowany dotychczas konsekwentnie wizerunek LGD Sandry Brdy jako organizacji godnej zaufania społecznego, kierującej się przejrzystymi zasadami i profesjonalnie podchodzącej do powierzonych jej zadań.
 
W związku z powyższym Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” pragnie odwołać się od podjętej 25 stycznia 2010 roku decyzji Rady i wnioskuje o uznanie złożonego przez siebie wniosku za zgodny z LSR. Jeśli podczas kolejnych obrad Rady wniosek ponownie uznany zostanie za niezgodny z LSR, bardzo prosimy o uzasadnienie na piśmie tej decyzji. W przeciwnym razie Stowarzyszenie zwróci się do Departamentu PROW Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o niezależną ocenę.
 
 
 
Z poważaniem – Radosław Sawicki

 


Fotogaleria:

Drukuj treść

Zobacz archiwum